მიღების წესი

 

 

 

პირველ კლასში ჩარიცხვა ხდება:

სკოლაში ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტები:

    1.   დაბადების მოწმობის ასლი 
    2.   მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი
    3.   მოსწავლის ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში)
    4.   მშობლის ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში)

 

(II-XII) კლასებში ჩარიცხვა ხდება:

1. განცხადება შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი დირექტორის
    სახელზე, რომელიც უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის საცხოვრებელ ადგილს და ტელეფონის ნომერს
2. მოსწავლის პირადი საქმე/წინა კლასის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
3. ინფორმაცია საგნების მიხედვით მიმდინარე შეფასებისა და გაცდენილი საათების შესახებ
    (სასწავლო წლის განმავლობაში მობილობის დროს);
4. მოსწავლის დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
5. მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;
6. მოსწავლის ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში);
7. მშობლის ბინადრობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში);
8. სსსმ მოსწავლის მობილობით ჩარიცხვის შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნა, ინდივიდუალური                სასწავლო გეგმა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

 სკოლასთან ხელშეკრულების გაფორმება