მიღების წესი

 

 

 

პირველ კლასში ჩარიცხვა ხდება:

სკოლაში ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტები:

  1.   2 ფოტოსურათი 3X4
  2.   დაბადების მოწმობის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
  3.   მოზარდის ჯანმრთელობის ცნობა
  4.   მშობლის ცნობა სამსახურიდან
  5.   მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი

(II-XII) კლასებში ჩარიცხვა ხდება:

  1. ქართული ენა და ლიტერატურა
  2. მათემატიკა
  3. ინგლისური
  4. რუსული
  5. საბუნებისმეტყველო მეცნიერება

 სკოლასთან ხელშეკრულების გაფორმება