მისია

სასწავლებელი ატარებს გაერთიანებული ევროპის ერთ-ერთი დამფუძნებლის რობერ შუმანის სახელს, შესაბამისად, მან თავისი სასწავლო-აღმზრდელობითი პროგრამებით, მართვის ხასიათით, ენობრივი მრავალფეროვნებით, საუკეთესო ქართული და ევროპული ტრადიციების საფუძველზე ხელი უნდა შეუწყოს ქართული სკოლის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში დამკვიდრებას. აქედან გამომდინარე, სასწავლებელი მიზნად ისახავს, მოამზადოს ქართველი ახალგაზრდები არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებისათვის.

სასწავლებელი უზრუნველყოფს: